REGULAMIN SERWISU TO SIĘ OBRONI

§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Serwis internetowy oraz aplikacja PWA, działający pod adresem https://tosieobroni.pl zwany dalej: Serwisem/Wykonawcą).
 2. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające klientowi kontakt:
 • numer telefonu: +48 666 687 096,
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@tosieobroni.pl
 1. Wykonawca świadczy usługi naukowe, edukacyjne, techniczne i projektowe. Wykonuje zlecenia z zakresu pisania tekstów, artykułów, opracowań i prac wzorcowych.
 2. Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są indywidualnie z każdym klientem, przy czym uwzględnia się m.in. stopień skomplikowania, tematykę, specjalizację, objętość tekstu, termin wykonania.
 3. Wykonawca ma prawo odmówienia wykonania Usługi, przede wszystkim ze względu na:
 • brak znajomości tematyki, której ma dotyczyć przyszła Usługa;
 • zbyt krótkiego terminu realizacji zamówienia, w czasie którego Wykonawca nie będzie w stanie wykonać Usługi;
 • nieadekwatny stosunek kryteriów wykonania Usługi (patrz: ust. 4) do ceny, jaką jest w stanie uiścić za nią Klient.
 1. Przed wysłaniem zapytania w celu złożenia zamówienia w Serwisie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzona w związku działalnością Serwisu i Wykonawcy mogą być archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 3. Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta; dalej jako PrKonsum;
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

§ 2
Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie pisania tekstów, prac wzorcowych, artykułów, opracowań naukowych, na podany przez  Zamawiającego temat.

Wykonawca świadczy usługi wykonywania prac wzorcowych w szczególności z tematyki medycznej, technicznej, instalacyjnej, budowlanej, mechanicznej, mechatronicznej, mechaniki morskiej, elektronicznej, mechaniki morskiej, nawigacji, programistycznej, informatycznej w tym tworzenia modeli fizycznych, prototypów itp.( zwanych dalej jako Usługa).

 1. Klient zleca Wykonawcy wykonanie Usługi na podany przez siebie temat. Usługa jest  realizowania na podstawie szczegółowych wytycznych Klienta, w szczególności dotyczących treści, ilości stron, wymagań formalnych, zakresu opracowania, wytycznych edycyjnych oraz terminów realizacji. Wszystkie powyższe wytyczne tworzą Plan opracowania, który jest podstawą wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca każdorazowo ustala z Zamawiającym warunki współpracy przed jej rozpoczęciem – mają one znajdować się zawsze w korespondencji mailowej.
 3. Wykonawca gwarantuje oryginalność wszystkich redagowanych opracowań, które potwierdza bezpłatny raport antyplagiatowy. Raport wykonywany jest po ukończeniu zlecenia lub na życzenie Klienta po każdej części.
 4. Wszelkie konsultacje i doradztwo z Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.
 5. Wykonawca zastrzega, że sporządzone przez niego teksty, opracowania, artykuły, prace są wyłącznie wzorami. Wykonany tekst jest przeznaczony zawsze na indywidualny użytek klienta, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jego wykorzystanie niezgodne z prawem lub też nieetyczne, w szczególności nie odpowiada za konsekwencje związane
  z niewłaściwym wykorzystaniem tekstu, opracowania, artykułu, pracy naukowej w kontekście ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych  oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.
 6. Wszystkie usługi są świadczone przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa polskiego. Teksty, prace, artykuły, opracowania, materiały mają wyłącznie charakter dydaktyczny, informacyjny, stanowiąc wyłącznie wzór do sporządzenia własnej pracy z danej dziedziny. Wykonawca nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie przez Klienta przekazanego wzoru tekstu, opracowania, pracy, w szczególności podpisania się pod przekazanym wzorem tekstu, opracowania, pracy, jako własnym.
 7. Wykonawca informuje o konieczności przestrzegania przez Klienta przepisów ustawy . o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny. Wzory prac, opracowań i tekstów naukowych oferowanych przez Wykonawcę mają charakter wzorcowy (pomocniczy) i mogą być wykorzystywane tylko w legalnych celach i w sposób zgodny z prawem.

§ 3
Płatność

 1. W Serwisie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • przelew na konto bankowe,
 • płatność w gotówce.
 1. Płatność za Usługę odbywa się etapami. Wymagana wpłata zaliczki w wysokości 30% Usługi.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest przesłanie potwierdzenia przelewu zaliczki. Jeżeli potwierdzenie przelewu zaliczki nie zostanie przesłane, zlecenie może nie zostać wykonane w terminie – za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy (w przypadku płatności przelewem na konto) albo otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

§ 4
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 pkt 2) PrKonsum, Klient, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres kontakt@tosieobroni.pl.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 1) PrKonsum, kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sytuacji, kiedy po zawarciu umowy Klient zażądał wykonania usługi, przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, po czym w tym okresie złożył oświadczenie o odstąpieniu, będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia ukończenia usługi przez Wykonawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

§ 5
Reklamacje i korekty

 1. Klient ma 30 dni na zgłoszenie zastrzeżeń co do przesłanego mu przez Wykonawcę całości Zamówienia. Brak złożenia przez Klienta oświadczenia w tym okresie oznaczać będzie przyjęcie Usługi bez zastrzeżeń.
 2. Przez zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się usterki, spowodowane niedostosowaniem się przez Wykonawcę do Planu opracowania ustalonego na bazie pierwotnych wytycznych.
 3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania informacji o zastrzeżeniach co do opracowania lub jego poszczególnych części, dokonać bezpłatnych korekt tekstu w obszarach, jakie zostały uwzględnione w Planie opracowania na bazie pierwotnych wytycznych.
 4. Nie stanowią korekt (ani nie mieszczą się w granicach zastrzeżeń z ust. 1 i 2) zmiany, które dotyczą obszarów, jakie nie zostały uwzględnione w Planie Utworu przed złożeniem zamówienia. W szczególności są to następujące sytuacje:
 • Klient zamierza usunąć cały rozdział sporządzonego Opracowania, a na jego miejsce stworzyć zupełnie nowy;
 • Klient zmienia koncepcję sporządzonego Opracowania, co wiąże się z potrzebą dokonania licznych zmian redakcyjnych, merytorycznych itp.
 • Klient zgłasza nowe wymogi (redakcyjne, dotyczące literatury lub jakiekolwiek inne), nie uzgodnione na początku współpracy.

W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem jest w stanie nanieść zmiany Opracowania. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zmian oraz termin wykonania zamówienia.

 1. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości 5 %  wartości ustalonego wynagrodzenia.

§ 6 
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.
 3. Wykonawca zachowuje swoje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Call Now Button